Program świetlicy

PROGRAM ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
dla dzieci i młodzieży działającej pod patronatem stowarzyszenia „ W stronę słońca” z siedzibą w Karczewie przy ulicy Bielińskiego 1
 

Zadaniem NASZEJ PLACÓWKI czyli placówki jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Cele podstawowe:

 • otaczać dzieci w wieku 7-13 lat opieką profilaktyczno -wychowawczą
 • tworzyć warunki do nauki
 • zorganizować fachową pomoc dzieciom, w pokonywaniu trudności w nauce
 • rozwijać zainteresowania i uzdolnienia
 • wspomagać rodziny
 • organizować wycieczki i imprezy kulturalne dla podopiecznych

Cele szczegółowe:

Kształcenie umiejętności współpracy w sytuacjach innych niż „domowe”

 • praca nad wyrównywaniem luk w wiadomościach
 • pomoc w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych
 • praca nad umiejętnościami współdziałania dzieci i ich funkcjonowania w relacjach zadaniowych
 • ćwiczenie umiejętności właściwego odreagowania napięć emocjonalnych
 • podnoszenie samooceny
 • wyrabianie i utrwalanie prawidłowych nawyków higieny
 • dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków
 • udostępnienie nowoczesnego sprzętu elektronicznego i sportowego
 • wdrażanie do właściwego korzystania z zasobów internetowych

Główne kierunki pracy świetlicy:

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowankom w czasie wolnym od zajęć
 • organizowanie ciekawych form zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne itd.)
 • tworzenie warunków do nauki i pomoc w nauce
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie
 • eliminowanie zaburzeń zachowania
 • likwidowanie napięć psychicznych spowodowanych sytuacją rodzinną niepowodzeniami szkolnymi
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych
 • prowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu uzależnień
 • promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie nawyków higieny i czystości